Dùng mẫu hồ sơ chung đối với các trường tổ chức thi riêng

Dùng mẫu hồ sơ chung đối với các trường tổ chức thi riêng

XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, DỰ BỊ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, DỰ BỊ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP